Όλα τα οξείδια Bayferrox συνοδεύονται από ISO 9001, Τεχνικές Προδιαγραφές και MSDS (Material Safety Data Sheet).